top of page

מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: 01 לדצמבר, 2019

​חברת פלייפורם בע"מ (להלן: "מפעילת השירות") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירות "Playform", שהיא מנהלת ומפעילה באתר אינטרנט המצוי בכתובת: www.playform.app (ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעת מפעילת השירות, להלן: "האתר") וכן באמצעות יישומון (אפליקציה) למכשירי קצה חכמים (

"היישומון") האתר והיישומון ייקראו להלן יחדיו: "השירות."

 

תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת בשירות. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת מפעילת השירות במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים בשירות, או שנאסף על-ידה בעת כל שימוש שלך בשירות.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירות. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

מסירת פרטים ומידע אישי למפעילת השירות
השימוש בשירות מחייב רישום אליו תוך מסירת פרטים אישיים במסגרת הרישום. הרישום לשירות הוא מגיל 18 ומעלה. אם גילך נמוך מ,18- עליך להימנע ממסירת פרטים אישיים כלשהם למפעילת השירות בלא שקיבלת הסכמת הורה או נציג חוקי אחר שלך לרישום לשירות ולשימוש בו.

הנך רשאי להירשם לשירות דרך מסך הרישום בטופס הלידים האמור בפייסבוק/אינסטגרם. במהלך רישום כאמור תתבקש למסור לנו פרטים אישיים ופרטי יצירת קשר, כגון שם מלא, כתובת דוא"ל פעילה, מספר טלפון, גיל, וכן פרטים נוספים הנחוצים לצורך איסוף רשומים להורדת האפליקציה.

במידה ותרצה לפנות אל מפעילת השירות באמצעות תיבת המייל info@playform.app שמעמידה מפעילת השירות לרשות המשתמשים, תידרש למסור לנו את שמך, מספר טלפון המקושר לחשבון האפליקציה שברשותך ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך. מפעילת השירות עשויה לאסוף מידע אישי נוסף בעת שתיצור עמה קשר ובמסגרת כל תכתובת שתנהל מולה, למשל בעת שתגיש בקשות או פניות כלשהן למפעילת השירות. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת המידע המבוקש לא תוכל להשלים את הרישום או את הפעולה המבוקשת. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. הפרטים והמידע שתמסור יישמרו במאגר המידע שבבעלות מפעילת השירות. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בחלק מתכונות השירות, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר במידת הצורך. השימוש במידע ובפרטים שתמסור יהיה כמפורט במדיניות זו להלן.

 

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת (וככל שמדובר בקטינים – הסכמת ההורה או נציג חוקי אחר) למסירת פרטיו למפעילת השירות, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו. מידע שנאסף במהלך השימוש בשירות בעת שאתה משתמש בשירות, מפעילת השירות עשויה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש בשירות, לרבות תכנים שטענת אל השירות, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, שאילתות חיפוש שביצעת, מקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני מכשיר הקצה שבאמצעותו ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג המכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו ועוד. בנוסף, מפעילת השירות רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי )אגרגטיבי( בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך בשירות. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי 'לוג' של שרתי השירות.

מידע מהשירות שאתה משתף ברשתות חברתיות
מפעילת השירות מעמידה לרשותך כלים לשיתוף וקישור תכנים מהשירות באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים, כגון פייסבוק או אינסטגרם. כמפורט לעיל, תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות כאמור הוא חיצוני ונפרד לשירות וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותן רשתות חברתיות. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה.

כאמור, השירות כולל מידע ותכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי השירות. מידע ותכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. דע כי התכנים והמידע שאתה טוען לאזורים הפומביים בשירות אינם פרטיים או חסויים וכי לא צריכה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסר מידע שעלול לזהות אותך או אחרים ובמידת הצורך להימנע מכך.

השימוש במידע
בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף מפעילת השירות במהלך השימוש שתעשה בשירות, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות -

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירות ובתכנים הכלולים בו;

 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך את הזנת פרטיך בכל פעם;

 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בשירות ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעילת השירות לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

 • כדי לאפשר לך להתאים את השירות להעדפותיך;

 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר השירות, סקרים, עלוני מידע, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם  מוצרים ושירותים של מפעילת השירות ושל צדדים שלישיים כגון מפרסמים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה המפורשת שניתנה על-ידך עת אישרת את ההסכמים המחייבים, או בכל דרך אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתם של דברי פרסומת. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת )בזק ושירותים,( התשמ"ב,1982- כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של השירות;

 • ליצירת קשר איתך כשמפעילת השירות סבורה שקיים צורך בכך;

 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;

 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות;

 • כדי לאכוף את תנאי השימוש בשירות, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשמפעילת השירות סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן;

 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו או בתנאי השימוש של השירות.

מסירת מידע לצדדים שלישיים
מפעילת השירות לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך בשירות, אלא במקרים המפורטים להלן -

 • על-פי בקשתך המפורשת;

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירות;

 • אם תפר את הוראות המסמכים המחייבים, או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי מפעילת השירות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

 • אם יתקבל בידי מפעילת השירות צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת השירות או מי מטעמה; 

 • בכל מקרה שמפעילת השירות תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

 • לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למפעילת השירות, דוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים במפעילת השירות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי. מפעילת השירות לא תחשוף בפני צדדים שלישיים אלה ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;

 • אם מפעילת השירות תארגן את פעילותה או את פעילות השירות במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי, או תתמזג עם גוף אחר, או תמזג את פעילות השירות עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של מפעילת השירות ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

היכן נשמר המידע ?
המידע שמפעילת השירות אוספת נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות )כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב.( אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

Cookies
מפעילת השירות עשויה להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירות, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר והיישומון להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

עוגיות הן קבצי טקסט, אשר מותקנים על מכשירך בעת שאתה משתמש בשירות. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את היישומון או האתר, ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר או ביישומון, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לשירות ועוד.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות ביישומון, באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במכשיר הקצה שלך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהיישומון או האתר יותאמו להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שלא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים בשירות הדורשים הרשמה.

אבטחת מידע
מפעילת השירות מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, מפעילת השירות אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירות ומערכות המידע המשמשות את מפעילת השירות יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש בשירות, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – ,1981 כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב,

או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולהשתמש בשירות ולהביא לביטול רישומך לשירות. מידע הדרוש למפעילת השירות - לרבות תיעוד פעולות שביצעת בשירות - יוסיף להישמר על ידי מפעילת השירות על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

שינויים במדיניות הפרטיות
מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או בממשק היישומון. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב בשירות יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך
במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה למפעילת השירות באמצעות כתובת הדוא"ל: info@playform.app. נציגינו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

bottom of page